Projekt Łódzka Akademia Liderów III

O projekcie

Projekt nr RPLD.08.02.01-10-0061/22 „Łódzka Akademia Liderów III” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Obszar realizacji: powiaty: opoczyński, piotrkowski, m. Piotrków Trybunalski, tomaszowski, pajęczański.

Okres realizacji: od od 1 czerwca 2023 do 30.06.2023 r.

Termin naboru zgłoszeń: nabór otwarty – zakończony.

Cel projektu

Celem projektu zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia 40 osób (22kobiet/ 18 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia bez zatrudnienia, w tym 30 osób bezrobotnych oraz 10 osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50+, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach zamieszkujące obszar pow. piotrkowskiego, m. Piotrków Trybunalski, tomaszowskiego, opoczyńskiego, pajęczańskiego w woj. łódzkim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej służącym przywróceniu ich na rynek pracy. Obejmie formy wsparcia, których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana jako konieczna dla poprawy ich sytuacji na rynku pracy lub podjęcia zatrudnienia w okresie 01.06.2022 r. – 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 923 429,75 zł.
Wartość dofinansowania: 877 258,26 zł.

Dla kogo?

Dla osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (osób bezrobotnych – 30 osób (14 kobiet, 16 mężczyzn) i biernych zawodowo -10 osób (8 kobiet, 2 mężczyzn)), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Formy wsparcia

  1. Indywidualne poradnictwo zawodowe
  2. Pośrednictwo pracy
  3. Grupowe poradnictwo zawodowe – warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy
  4. Szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w zakresie zawodów uznanych za deficytowe zgodnie z wykazem zawartym w aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie Projekt dokumencie „Barometr zawodów – Raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim”, które przewidziano do realizacji w Projekcie
  5. Staże zawodowe

Chcesz wziąć udział w projekcie?

Skontaktuj się z biurem projektu:
e-mail: lal@forecast.com.pl, telefon: 533 180 588, adres: Łódź, ul. Walerego Wróblewskiego 18 lok. 807 (93-578). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu.